393 - Single Lajmi | Template Website
VESTI
Card image cap26. korrik 2021

Vlada premijera Kurti daje veliki značaj i prioritet osobama sa ograničenim sposobnostima sa akcentom na veću zaposlenost po javnim institucijama i preduzećima te infrastrukturnim projektima na lokalnom nivou .

Vladin Savjet za osobe sa ograničenim sposobnostima na čelu sa zamenicom premijera gosp. Emilijom Redzepi je održao sastanak sa članovima Savjeta kojeg čine ključna ministarstva za ovu kategoriju, kao i razna udruženja osoba sa ograničenim sposobnostima.

Qeveria e kryeministrit Kurti u jep shumë rëndësi dhe përparësi personave me aftësi të kufizuara me theks në punësimin më të lartë në institucionet publike , ndërmarrjet dhe projektet e infrastrukturës në nivelin lokal.

Këshilli Qeveritar për personat me aftësi të kufizuara, i kryesuar nga zëvendës kryeministrja z. Emilija Redzepi zhvilloi një takim me anëtarët e këshillit, i cili përbëhet nga ministri përkatëse për këtë kategori, si dhe shoqata të ndryshme të personave me aftësi të kufizuara.

The government of Prime Minister Kurti gives great importance and priority to people with disabilities with an emphasis on higher employment in public institutions, companies and infrastructure projects at the local level.
 

Government Council for Persons with Disabilities, headed by Deputy Prime Minister Mrs. Emilija Redzepi held a meeting with members of the council, which consists of ministries relevant to this category, as well as various associations of persons with disabilities.

 

Prishtinë, 23.08.2021