Per Ne | Template Website
O NAMA
 1. -Kancelarija za dobro upravljanje, ljudska prava, jednake mogućnosti i borbu protiv diskriminacije (Kancelarija za dobro upravljanje) ima sledeće zadatke i odgovornosti:
  1. - savetuje premijera i nadležne jedinice KP-a za oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i za pitanja borbe protiv diskriminacije;
  2. - nadgleda i savetuje ministarstva za oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i za pitanja borbe protiv diskriminacije;
  3. - kreira politike iz oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i iz oblasti borbe protiv diskriminacije;
  4. -  razmatra politike delovanja i nacrte zakona pripremljene od strane Vladinih organa u skladu sa važećim standardima ljudskih prava i praksama dobrog upravljanja, u saradnji sa Pravnom kancelarijom; daje savete i preporuke Premijeru i odgovarajućim ministarstvima u skladu sa okolnostima;
  5. -pomaže u razvoju i sprovođenju javnih kampanja komunikacije i drugih promotivnih projekata za podizanje svesti stanovništva o međunarodnim standardima ljudskih prava, transparentnosti, etike i odgovornosti u javnoj upravi , dobrom upravljanju, jednakim mogućnostima, borbi protiv diskriminacije i drugih principa demokratskog upravljanja;
  6. - konsultuje se sa predstavnicima različitih interesnih grupa, i po potrebi, formira savetodavna tela za razmatranje pitanja dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i pitanja borbe protiv diskriminacije;
  7. - usklađuje proces izrade politika o uključivanju civilnog društva u proces kreiranja politika i u odlučivanje, i promoviše saradnju Vlade i civilnog društva;
  8. -  usklađuje proces stvaranja sistema nadgledanja i izveštavanja o uključivanju civilnog društva;
  9. - stara se o jačanju saradnje, partnerstva, usklađivanju aktivnosti i uključenost preko Vladinih institucija i civilnog društva u cilju izrade i sprovođenja javnih politika za dobrobit građana;
  10. - edukuje i podiže svest civilnih službenika i javnosti u veza aktivnog građanstva i učešća u demokratiji;
  11. - nadgleda izradu i sprovođenje strateških dokumenata protiv korupcije koji nadgledaju aktivnosti za borbu protiv prevara i korupcije u izvršnoj vlasti, kao i podizanje svesti službenika za prevenciju i suzbijanje korupcije;
  12. - Kancelarija za dobro upravljanje služi kao sekretarijat i koordinaciona jedinica raznim telima i mehanizmima Vlade, i služi kao sekretarijat za nekoliko odbora i nacionalnih komiteta u oblasti ljudskih prava i dobrog upravljanja:
 2. - Kancelariji za dobro upravljanje obavlja i druge poslove i odgovornosti predviđene zakonom na koji je na snazi i dužnosti dodeljene od strane Premijera i generalni sekretar KP.
 3. - Kancelarija za dobro upravljanje zapošljava osam (8) civilnih službenika, i to su:
  1. - direktor Kancelarije za dobro upravljanje;
  2. - koordinator Kancelarije za dobro upravljanje;
  3. - viši službenik za prava dece;
  4. -viši službenik za dobro upravljanje;
  5. - viši službenik za jednake mogućnosti i ograničene sposobnosti;
  6. - viši službenik za jednake mogućnosti i manjine;
  7. - viši službenik za borbu protiv diskriminacije
  8. - administrativni asistent.