sq-ALen-USen-GB

Lajmet

Back to Articles List  All ArticlesZQM organizon takim të përbashkët me organizatat e shoqërisë civile të komunitetit RAE - 17/07/2017

Në ambientet e Zyrës për Qeverisje të Mirë, u mbajt takimi  i përbashkët me organizata e shoqërisë civile të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Qeveria e Republikës se Kosovës ka aprovuar Strategjinë dhe Planin e veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 ZQM/ZKM, duke u nisur nga obligimet e strategjisë dhe aktivitet ne planin e veprimit për një bashkëpunim dhe koordinim me të mirë me shoqërinë civile organizatat vendore që punojnë dhe përkrahin këtë procese, ne ftojmë këtë takim me qellim të planifikimit dhe mire koordinimit lidhur me procesin e zbatimit të strategjisë.

Takimi kishte si qellim diskutimin lidhur me zbatimin e Strategjisë dhe Planit të veprimit në nivel qendrore dhe lokal. Kjo do i ndihmon procesit që mund të identifikohen nevojat, intervenimet dhe sfidat dhe gjetja e një rrugë të përbashkët për realizimin më të mirë të Strategjisë dhe Planit të veprimit.