sq-ALen-USen-GB

Lajmet

Në ambientet e Zyrës për Qeverisje të Mirë, u mbajt takimi  i përbashkët me organizata e shoqërisë civile të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Qeveria e Republikës se Kosovës ka aprovuar Strategjinë dhe Planin e veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 ZQM/ZKM, duke u nisur nga obligimet e strategjisë dhe aktivitet ne planin e veprimit për ... read more

Më 11, 12, 13, dhe 14 korrik 2017, Zyra për Qeverisje të Mirë/ZQM në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Projektin e Asistencës Teknike të BE-së për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile, kanë organizuar raundin e parë të trajnimeve për ngritjën e kapaciteteve të shërbyesve civilë për zbatimin e rregullorës për kriteret, standartet dhe procedurat e financim ... read more

Me nismën e Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe në përkrahje të projekti të BE-së “ TACSO ” është mbajtur takimi rajonal  “GOV2GOV, Të punojmë së bashku" në Podgoricë të Malit të Zi me 14 dhe 15 qershor 2017. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ka qenë që të mundësohet një bashkëpunimin rajonal ndërmjet institucioneve qeveritare përgjegjëse për zhvill ... read more

Pas një punë gati dyvjeçare në draftimin e saj, sot më datë 13 Qershor 2017 është nënshkruar Rregullorja mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve. Kjo Rregullore përcakton kriteret, standardet dhe procedurat themelore për financimin publik të organizatave jo-qeveritare, me qëllim të vendosjes së një sistemi transparent dhe llogaridhënës për financimin me fonde publ ... read more

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 31 Maj 2017 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. Qëllimi i këtij aktiviteti  ka qenë për të diskutuar për: Ecurinë e aktiviteteve të koordinatorëve në konsultimet publike në ministritë e linjës, Publikimi i doku ... read more
1 of 14