sq-ALen-USen-GB
Slide 1

Zyra për Qeverisje të Mirë

Habit Hajredini
Drejtor i Zyrës për
Qeverisje të Mirë

Lajme dhe aktivitete

Zyra për Qeverisje të Mirë në bashkëpunim me projektin e Asistencës Teknike të BE-së, ka organizuar punëtorinë me temën “Krijimi i një ambienti më të përshtatshëm për zhvillimin e vullnetarizmit në Kosovë ”. Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues të institucioneve, OSHC-ve vendore dhe ndërkombëtare. Qëllimi i punëtorisë ishte prezantimi i hulumtimit të bërë për vullnetarizmin,validimi i të ... read more

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit bashkë me Forumin për Iniciativë Qytetare /FIQ, organizuan “Konferencën Kombëtare për Filantropinë“. Ky aktiviteti ka pasur  si qëllim të shtjellojë rolin e filantropisë në rritjen e bashkëpunimit ndër-sektorial për qeverisje të mirë dhe të identifikojë qasjet inovative në adresimin e çështjeve të zhvillimit të qëndrueshëm të filantropisë në Republi ... read more

Më 17 Mars Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM), në mbështetje të Projektit të Asistencës Teknike të BE-së në ambientet e Hotelit "Sirius" në Prishtinë ka organizuar punëtorinë me koordinatorët përgjegjës të institucioneve për konsultime me publikun, për Implementimin e Rregullorës për Standardet Minimale në procesin e Konsultimeve me Publikun. Në këtë punëtori janë diskutuar tema të ndryshme që k ... read more

Më datën 15 dhe 16 Mars, në ambientet e hotelit " Dukagjini" në Pejë u mbajt punëtoria dyditore e organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM) e mbështetur nga TACSO dhe Projekti i Asistencës së BE-së për monitorimin e zbatimit të Strategjisë. Kjo punëtori kishte për qëllim diskutimin e çështjeve dhe aktiviteteve me rëndësi të posaçme për rritjen e efikasitetit të punës të Këshillit për Zba ... read more

Raporti i parë për financimin publik të Organizatave të Shoqërisë Civile në Kosovë u prezantua nga Zyra për Qeverisje të Mirë në Zyrën e kryeministrave më 14 mars 2017, në evenimentin e organizuar në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, me pjesëmarrjen e një numri të OSHC-ve, institucioneve publike, donatorët ndërkombëtarë dhe mediat. Raporti ofron informacion të detajuar mbi mbështetjen financiare ... read more
1 of 12