sq-ALen-USen-GB
Slide 1

Lajme dhe aktivitete

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit  me datë 02 dhjetor 2016, në një takim ka ndarë mirënjohje për znj.Arditë Metaj – Dika, si shenjë falënderimi për përkrahjen që projekti TACSO i ka dhënë Republikës së Kosovës në ndërtimin e bazave, zhvillimin dhe avancimin në fushën e bashkëpunimit të qeverisë me shoqërinë civile.   Veçanërisht për znj.Arditë Metaj u shpreh falënderimi  për p ... read more

Prishtinë, 4 nëntor Zyra  për Qeverisje të Mirë, në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës (ZQM/ZKM) dhe Forumi për Iniciativa Qytetare - FIQ sot në datët 4/11/2016 nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit për të bashkëpunuar në të gjitha aktivitetet, dhe çështjet që ndërlidhen me krijimin e mjedisit inkurajues për filantropi, me fokus në aktivitetet specifike që kanë të bëjn ... read more

Pas miratimit të Rregullores për Standardet Minimale për Konsultimet publike nga ana e Qeverisë së Kosovës, raundi i dytë i sesioneve te trajnimeve u mbajt nga data 26 deri më 30 shtator 2016 në Istog, me qëllim të forcimit të kapaciteteve të nëpunësve civil për zbatimin e standardeve të miratuara të konsultimit publik . Sesionet e trajnimit u organizuan me mbështetjen e projektit të financua ... read more

Pas tërheqjes së një anëtari të shoqërisë civile nga Këshilli për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile, Platforma CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit (ZQM/ZKM) oganizon procesin e përzgjedhjes së një përfaqësuesi të shoqërisë civile në Këshill.  Një përfaqësues i shoqërisë civile në Këshillin për zbatimin e Strate ... read more

Sot, me datë 29 korrik 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryesministrit të Republikës së Kosovës (ZQM/ZKM) dhe Organizata LENS, nënshkruan Marrëveshjën për Transferimin e pronësisë së portalit për konsultime publike www.e-konsulta.net tek Zyra për Qeverisje të Mirë. Ky kontribut i vlefshëm i ofruar nga Organiz ... read more
1 of 10